MEET OUR
DOCTORS

Dr. Varsha Avinash Tawde
Consultant

Thane, Maharashtra

BAMS

Dr. Bibin M Jacob
Consultant

Chennai, Tamil Nadu

BAMS, DYN

Dr. Azim Nazeer
Consultant

Bengaluru, Karnataka

BAMS

Dr. Sadath Dinakar
Consultant

Kochi, Kerala

BSc, BAMS

Dr. Anju Antony
Consultant

Kochi, Kerala

BAMS

Dr. Aparna Das
Consultant

Kochi, Kerala

BAMS

Dr. Soumya
Consultant

Bengaluru, Karnataka

BAMS

Dr. G R Chandran
Consultant

Bengaluru, Karnataka

B.Sc, BAMS

Dr. Vasanthakumari K
Consultant

Kochi, Kerala

BAMS

Dr. Ajesh T. K.
Consultant

Kochi, Kerala

BAMS

Dr. Vaibhav Laxman Kute
Consultant

Pune, Maharashtra

B.A.M.S

Dr. Satish P. Parshurami
Consultant

Solapur, Maharashtra

B.S.A.M

Dr. Aishwarya Mohan
Consultant

Bengaluru, Karnataka

BAMS

Dr. Anjali Jayantrao Raichur
Consultant

Bengaluru, Karnataka

BAMS, PGCPK

Dr. Swetha
Consultant

Bengaluru, Karnataka

BAMS

Dr. Sharmin A
Consultant

Mumbai, Maharashtra

MD (Dravyaguna)

SHOWCASE
OF OUR TREATMENTS

Njavaralepam

Sine Abhyangam

Kashayadhara

Mamsa Kizhi

Dhanyamla Kizhi

Synchronized Abhyangam

Herbal Steam Bath

Naranga Kizhi

Get Enlightened
Know more about Ayurveda

https://github.com/igoshev/laravel-captcha